Privacybeleid

Privacybeleid

Op deze pagina kun je lezen hoe Yluma Wondercoaching omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Neem bij vragen of opmerkingen hierover contact op met Elke Wong Lun Hing via welkom@yluma.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yluma verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam (en evt. voorletters), Achternaam, Adres, Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Ras (alleen als dit blijkt uit de foto op de Gelrepas bij aanvraag Gelrepaskorting)
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (alleen bij toestemming van ouders of voogd). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@yluma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yluma verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om bestelde producten bij je af te leveren
– Het aanvragen van Gelrepaskorting
Yluma verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of het opmaken van overeenkomsten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yluma neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yluma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je jouw gegevens hebt verstrekt. Bewaartermijn: Gedurende de periode dat je lessen of sessies volgt bij Yluma en de wettelijke termijn van 7 jaar daarna.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen als dit niet noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (Fiscaal adviseur, Gelrepas), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yluma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Yluma gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yluma neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via welkom@yluma.nl.
Wij maken gebruik van de benodigde beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall en hebben een wachtwoord op ons digitale systeem.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yluma.
En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@yluma.nl . Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.